کارگاه آموزش عملی طیف سنجی کاربردی

توضیحات

در کارگاه آموزش عملی طیف سنجی کاربردی، به آموزش تکنیک ها و نکات مورد نیاز هنگام انجام آزمایشات مربوط به اسپکتروسکوپی در ناحیه UV-Vis-NIR می پردازیم. توصیه می شود قبل از شرکت در این کارگاه، در دوره آموزش عملی اپتیک کاربردی پیشرفته شرکت نمایید. 

ثبت نام در کارگاه اپتیک کاربردی پیشرفته

سرفصل های دوره

 • معرفی انواع طیف مواد و کاربرد هر یک
 • بررسی تجربی عملکرد توری پراش
 • معرفی بخشهای مختلف یک چیدمان طیف سنجی
 • معرفی منابع نوری مورد استفاده در طیف سنجی
 • ساختار دستگاه طیف سنج
 • بررسی شبیه سازی دستگاه طیف سنج در نرم افزار اپتیکی
 • پارامترهای مهم در هر دستگاه طیف سنج
 • معرفی انواع چیدمانهای طیف سنجی
 • ثبت و پردازش اطلاعات طیفی
 • چیدمان تجربی عملکرد فیلترهای طیفی
 • چیدمان تجربی طیف سنجی جذبی/ عبوری
 • چیدمان تجربی طیف سنجی بازتابی
 • چیدمان تجربی طیف سنجی فلورسانس
 • چیدمان تجربی عملکرد فیلترهای طیفی

توضیحات تکمیلی

 • جزوه کامل شامل تمام نکات مهم عنوان شده در دوره آموزشی در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.
 • گواهی معتبر شرکت در دوره آموزشی از طرف شرکت تجهیزات پیشرفته الکترواپتیک پارس به تمام شرکت کنندگان داده خواهد شد.

 

ثبت نام