کارگاه آموزش عملی نرم افزار LabVIEW

تاریخ برگزاری کارگاه: 20 اردیبهشت 1397

ظرفیت هر کارگاه: 12 نفر

وضعیت: این رویداد به پایان رسیده است

جزئیات این رویداد

کارگاه تکنیک های موثر در ارائه سمینارهای علمی و تخصصی

تاریخ برگزاری کارگاه اول: 20 اردیبهشت 1397 (صبح)

تاریخ برگزاری کارگاه دوم: 20 اردیبهشت 1397 (بعد از ظهر)

ظرفیت هر کارگاه: 30 نفر

وضعیت: این رویداد به پایان رسیده است

جزئیات این رویداد

کارگاه آموزش عملی طیف سنجی کاربردی

تاریخ برگزاری کارگاه اول: 30 فروردین 1397

تاریخ برگزاری کارگاه دوم: 6 اردیبهشت 1397

ظرفیت هر کارگاه: 12 نفر

وضعیت: این رویداد به پایان رسیده است

جزئیات این رویداد

کارگاه آموزش عملی اپتیک کاربردی پیشرفته

تاریخ برگزاری کارگاه اول: 30 فروردین 1397

تاریخ برگزاری کارگاه دوم: 6 اردیبهشت 1397

ظرفیت هر کارگاه: 12 نفر

وضعیت: این رویداد به پایان رسیده است

جزئیات این رویداد

دوره آموزش عملی اپتیک کاربردی (پیشرفته)

تاریخ برگزاری: 10 اسفند 1396

ظرفیت: 24 نفر (در دو نوبت صبح و عصر)

وضعیت: این رویداد به پایان رسیده است

جزئیات این رویداد

دوره آموزش عملی اپتیک کاربردی (مقدماتی)

تاریخ برگزاری: 3 اسفند 1396

ظرفیت: 24 نفر (در دو نوبت صبح و عصر)

وضعیت: این رویداد به پایان رسیده است

جزئیات این رویداد