دوره آموزش عملی اپتیک کاربردی پیشرفته | شرکت پلاریتک

دوره آموزش عملی اپتیک کاربردی (پیشرفته)

تاریخ برگزاری: 10 اسفند 1396

ظرفیت: 24 نفر (در دو نوبت صبح و عصر)

وضعیت: در حال ثبت نام (به حد نصاب رسیده است)

جزئیات این رویداد

دوره آموزش عملی اپتیک کاربردی مقدماتی | شرکت پلاریتک

دوره آموزش عملی اپتیک کاربردی (مقدماتی)

تاریخ برگزاری: 3 اسفند 1396

ظرفیت: 24 نفر (در دو نوبت صبح و عصر)

وضعیت: این رویداد به پایان رسیده است

جزئیات این رویداد