چیدمان آموزشی طیف سنجی (P-SPEC/C)

چیدمان آموزشی طیف سنجی منشوری پلاریتک شامل یک منشور متساوی الاضلاع پاشنده جهت جداسازی اجزای طیفی نور است. در این چیدمان نور توسط آرایه ای از لنزها بر روی یک شکاف کانونی می شود. نور خروجی از شکاف، پس از عبور از یک لنز دیگر، به داخل منشور وارد می شود. به دلیل اینکه نور سفید، ترکیبی از طول موج های مختلف است و ضریب شکست مواد، به طول موج نور عبوری از آن ها وابسته است، هر یک از طول موج های تشکیل دهنده نور سفید در زاویه ی خاصی در داخل منشور شکسته می شوند. بنابراین منشور طول موج های مختلف تشکیل دهنده نور سفید را به صورت فضایی از یکدیگر جدا می کند. این طول موج های جدا شده پس از خروج از وجه دیگر منشور، بر روی یک صفحه مشاهده طیفی از رنگ ها پدید می آورند. این طیف می تواند به صورت جداگانه و با علامتگذاری محل رنگ های مختلف و بر اساس حضور و یا عرم حضور رنگ هایی خاص، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. 

چیدمان آموزشی طیف سنجی منشوری
چیدمان آموزشی طیف سنجی منشوری
چیدمان آموزشی طیف سنج منشوری با سیستم قفس اپتیکی
چیدمان آموزشی طیف سنج منشوری با سیستم قفس اپتیکی

علاوه بر این، در این آزمایش، خواص شکستی منشور می تواند مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. به عنوان مثال ضریب شکست منشور می تواند با اندازه گیری زاویه کمترین انحراف بدست آید. زاویه کمترین انحراف در شکل زیر با حرف γ مشخص شده است.

رابطه بین زاویه کمترین انحراف و نور ورودی به منشور
رابطه بین زاویه کمترین انحراف و نور ورودی به منشور

این زاویه به صورت زاویه بین نور ورودی و خروجی به منشور در زمانی که نور ورودی به منشور به موازات پایه منشور است، تعریف می شود. برای منشور مورد استفاده در این آزمایش، زاویه کمترین انحراف توسط رابطه زیر به ضریب شکست مربوط می شود. 

Prism_Grating_eqn2

 

 

دانش آموزان می توانند زاویه کمترین انحراف را با تنظیم مکان صفحه و زاویه منشور جهت ایجاد واضح ترین تصویر ممکن از نور فرودی منبع اندازه گیری نمایند. مقادیر x و y نشان داده شده در تصویر زیر می توانند جهت تعیین γ اندازه گیری شوند. این مقدار می تواند بعدا در محاسبه ی ضریب شکست مورد استفاده قرار گیرد. 

دیاگرام نحوه اندازه گیری زاویه کمترین انحراف
دیاگرام نحوه اندازه گیری زاویه کمترین انحراف

کد فنی شرح قیمت (تومان) زمان تحویل
P-SPECTROMETER چیدمان آموزشی طیف سنجی منشوری تماس بگیرید 2 ماه
P-SPECTROMETER/C چیدمان آموزشی طیف سنج منشوری با سیستم قفس اپتیکی تماس بگیرید 2 ماه

اجزای چیدمان آموزشی طیف سنجی منشوری

کد فنی اجزای چیدمان آموزشی طیف سنجی منشوری تعداد
SOP100 میله استیل 100 میلی متری با ضخامت 12.7 میلی متر 9
PH100 نگهدارنده میله استیل 100 میلی متری با ضخامت 12.7 میلی متر 9
MHB پایه H 7
MPB صفحه پایه 2
DSBB – 50*50 بردبورد اپتیکی 50 × 50 سانتی متر استیل با ضخامت 30 میلی متر 1
FOM1 نگهدارنده اپتیکی ثابت یک اینچی به همراه حلقه نگهدارنده 4
PLED لامپ LED پرتوان به همراه منبع تغذیه 1
LEDMF نگهدارنده لامپ LED 1
CVS شکاف متغیر قابل اتصال به قفس اپتیکی 30 میلی متری 1
TPS5 صفحه ایمنی لیزر 1
WVS صفحه مشاهده سفید قابل اتصال به میله استیل 1
KPRM نگهدارنده قابل تنظیم منشور 1
EPRISM منشور متساوی الاضلاع 1
PCLENS لنز تخت کوژ کانونی ساز 4

اجزای چیدمان آموزشی طیف سنج منشوری با سیستم قفس اپتیکی

کد فنی اجزای چیدمان آموزشی طیف سنجی منشوری تعداد
SOP100 میله استیل 100 میلی متری با ضخامت 12.7 میلی متر 3
PH100 نگهدارنده میله استیل 100 میلی متری با ضخامت 12.7 میلی متر 3
MPB صفحه پایه 3
DSBB – 50*50 بردبورد اپتیکی 50 × 50 سانتی متر استیل با ضخامت 30 میلی متر 1
FOMC2 نگهدارنده اپتیکی ثابت دو اینچی برای قفس اپتیکی 60 میلی متری 4
PLED لامپ LED پرتوان به همراه منبع تغذیه 1
LEDMF نگهدارنده لامپ LED 1
CVS شکاف متغیر قابل اتصال به قفس اپتیکی 30 میلی متری 1
CPA6030 آداپتور قفس اپتیکی 60 به 30 میلی متر 1
TPS5 صفحه ایمنی لیزر 1
WVS صفحه مشاهده سفید قابل اتصال به میله استیل 1
CAP صفحه افقی قابل اتصال به قفس اپتیکی 30 و 60 میلی متر 1
EPRISM منشور متساوی الاضلاع 1
PCLENS لنز تخت کوژ کانونی ساز 4
car میله های استیل قفس های اپتیکی 30 و 60 میلی متری 8