تداخل سنج فابری پرو (CCD-Based) (ED-INT-10A)

در این تداخل سنج، الگوی تداخلی می تواند توسط یک دوربین CCD ثبت شده و توسط کامپیوتر به نمایش داده شود. پس از این مرحله، قابلیت ذخیره داده های مربوط به الگوی تداخلی و همچنین آنالیز الگوی تداخل توسط نرم افزار مهیا خواهد شد. 

تداخل سنج فابری پرو

در این تداخل سنج فاصله ی بین آینه ها با دقت میکرونی قابل تغییر است، بنابراین از آن می توان جهت یافتن طول موج منبع نور تکفام بهره برد.

فاصله ی بین آینه ها در این تداخل سنج 2 تا 8 میلی متر و نسبت بازتاب به عبور آینه ها 80 به 20 است. در این تداخل سنج از یک لامپ بخار جیوه به عنوان منبع نوری استفاده می شود. 

تداخل سنج فابری پرو