اسپکترومتر گونیومتری (LEOI-98)

این اسپکترومتر جهت اندازه گیری های طیفی و زاویه ای و تحقیق اصول بازتاب، پراش، شکست، تداخل و قطبش نور مورد استفاده قرار می گیرد. آزمایشات قابل انجام با این وسیله عبارتند از:

  • اندازه گیری زاویه منشور بر اساس بازتاب
  • اندازه گیری کمینه زاویه انحراف منشور بر اساس شکست
  • محاسبه ضریب شکست و پخش مواد
  • اندازه گیری طول موج نور یا ثابت توری بر اساس پراش و تداخل

با استفاده از لامپ هیدروژن (انتخابی)، خطوط طیف اتمی هیدروژن مانند سری بالمر می تواند اندازه گیری شود و ثابت ریدبرگ مورد محاسبه قرار گیرد. با استفاده از یک مجموعه از پلاریزور، آنالیزور و تیغه ربع موجی، تعدادی از آزمایش های مربوط به قطبش همانند ایجاد قطبش به وسیله بازتاب و اندازه گیری زاویه بروستر، تحقیق قانون مالوس، تولید نور با قطبش دایروی و بیضوی و نمایش بیضی سنجی قابل انجام است.

اسپکترومتر گونیومتری