آزمایش پاکسازی کوانتومی (EDU-QE1/M)

در آزمایش پاکسازی کوانتومی (Quantum Eraser)، تک فوتون ها به داخل یک تداخل سنج فرستاده می شوند. با استفاده از یک قطبشگر (پلاریزور) خطی، فوتون ها بر اساس قطبش عمودی یا افقی خود نشان گذاری می شوند و این نشان می دهد که هر فوتون از طریق کدام بازوی تداخل سنج منتشر شده است. الگوی تداخلی (خاصیت موجی) و اطلاعات مسیر (خاصیت ذره ای) نمی توانند به صورت همزمان اندازه گیری شوند، زیرا اندازه گیری بر روی اطلاعات مسیر، الگوی تداخلی را تخریب می کند. با قرار گیری قطبشگر سوم در مسیر پرتوهای بازترکیب شده، "پاکسازی" اطلاعات مسیر رخ می دهد و بنابراین الگوی تداخلی مجددا مشخص می گردد.

الگوی تداخلی

از بین رفتن الگوی تداخلی

پاکسازی کوانتومی

آزمایش پاکسازی کوانتومی اصول مکانیک کوانتومی اصل مکملیت، اطلاعات مسیر و بر هم نهی را نمایش می دهد. یک تداخل سنج، با ایجاد دو مسیر نوری که طول اپتیکی نزدیک به همی دارند، می تواند جهت نمایش خاصیت موجی نور مورد استفاده قرار گیرد. اگر تفاوت بین طول مسیرهای اپتیکی برابر با مضرب صحیحی از طول موج باشد، در مرکز الگوی تداخلی پرتوهای بازترکیب شده بر اثر تداخل سازنده یک نقطه ی روشن ایجاد می شود. همچنین اگر این اختلاف مسیر برابر با مضرب فردی از نصف طول موج باشد، در مرکز الگوی تداخلی به دلیل تداخل ویرانگر یک نقطه ی تاریک دیده می شود.