آزمایش حلقه های نیوتون (ED-INT-01)

در این آزمایش، نور خروجی از یک لامپ سدیوم به یک باریکه شکن برخورد می کنید و به صورت عمودی بر روی یک عدسی تخت کوژ قرار داده شده بر روی یک سطح شیشه ای تخت فرود می آید. توسط میکروسکوپ قرار گرفته بر روی باریکه شکن، مجموعه ای از نوارهای تاریک و روشن مشاهده خواهد شد. این اثر به دلیل ایجاد تداخل بین دو پرتوی نور منبع تک رنگ در مجموعه ی عدسی و صفحه ی تخت رخ می دهد. 

آزمایشات قابل انجام:

  • تعیین طول موج نور لامپ سدیوم و لامپ های LED
  • اندازه گیری ضریب شکست مایعات
  • اندازه گیری قطر سیم نازک یا ضخامت یک ورق نازک به وسیله روش گوه هوا

حلقه های نیوتون | شرکت پلاریتک