آزمایش تابش جسم سیاه (LEOI-63)

این دستگاه به طور خاص برای اندازه گیری انرژی تابش جسم سیاه یا انرژی تابشی از یک منبع نور انتشاری طراحی شده است. این سیستم به طور خودکار می توانید طیف تابشی از یک منبع نور انتشاری ضبط کنید. با تغییر دمای رنگ منبع نور، این پدیده همانگونه که توسط قانون جابجایی وین توصیف شده، می تواند از طریق طیف تابشی ضبط شده از منبع نور به صورت کمی مورد آنالیز قرار گیرد. این سیستم می تواند جهت تحقیق دقیق قانون پلانک و قانون استفان-بولتزمن مورد استفاده قرار گیرد. نرم افزار سیستم می توانید بر اساس فرمول پلانک، طیف تابش تئوری یک جسم سیاه مطلق در هر درجه حرارت داده شده را محاسبه نماید. همچنین می تواند ضریب نشر (ε) از یک لامپ تنگستن برم در دماهای مختلف را اصلاح کند.

توسط این سیستم آزمایشات زیر قابل انجام است:

  1. تحقیق قانون تابش پلانک
  2. تحقیق قانون استفان بولتزمن
  3. تحقیق قانون جابجایی وین
  4. مطالعه رابطه بین تابش یک جسم سیاه و یک جسم گسیل کننده ی غیر سیاه
  5. آموزش چگونگی اندازه گیری منحنی انرژی تابشی جسم گسیل کننده غیر سیاه

 

LEOI-63 Blackbody Experimental System