آزمایش اثر هال (ED-EM-06)

دستگاه آزمایش اثر هال برای اندازه گیری ولتاژ هال به صورت تابعی از چگالی شار مغناطیسی، دمای نمونه و جریان نمونه طراحی شده است. همچنین این دستگاه برای کرستال های ژرمانیومی آلاییده ی n و p، تعیین چگالی و تحرک پدیری حامل های بار و تعیین ثابت هال کریستال های نیمرسانا را انجام می دهد. 

آزمایش اثر هال | شرکت پلاریتک

در این دستگاه برای خواندن تمام کمیت ها از نمایشگر دیجیتالی استفاده می شود. الکترومگنت ها، گوس متر و منبع تغذیه به صورت ماژول هایی جدا از هم طراجی شده اند تا دانش آموزان و دانشجویان به خوبی مفاهیم این آزمایش را فرا بگیرند. این سیستم شامل دو کارتریج است و هر کارتریج به یک کریستال ژرمانیوم نوع n  یا نوع p مجهز است. کارتریج ها می توانند به صورت ایمن به کانکتور D شکل دستگاه متصل شوند. چیدمان اثر هال تمامی پارامترهای عملکردی برای نمونه ها را فراهم می کند و ولتاژ هال، جریان و دمای نمونه را نمایش می دهد. 

ولتاژ هال باعث انحراف حامل های بار متحرک در میدان مغناطیسی و به علت نیروی لورنتس می شود. جهت انحراف می تواند توسط قانون دست راست پیش بینی شود. 

اثر هال | شرکت پلاریتک