چیدمان ها و آزمایشات

جهت آشنایی با مشخصات هر چیدمان، بر روی نام آن کلیک کنید.

کیت لیزر هلیوم نئون

انحراف سنج ماره

اسپکتروسکوپی جذبی اشباع شده

میکروسکوپ نیروی اتمی آموزشی

میکروسکوپ نیروی اتمی آموزشی

اسپکتروسکوپی بخار اتمی دورنگی

اسپکتروسکوپی بخار اتمی دورنگی

تداخل سنج فابری پرو

پاکسازی کوانتومی

تداخل سنج مایکلسون

تداخل سنج مایکلسون

انبرک نوری

انبرک نوری

تداخل سنج مایکلسون | شرکت پلاریتک

تداخل سنج مایکلسون

اثر هال

قطره روغن میلیکان

تشدید پلاسمون سطحی

طیف سنج منشوری

حلقه های نیوتون

بیضی سنج لیزری

بیضی سنج طیف نما (الیپسومتر) | شرکت پلاریتک

بیضی سنج طیف نما

اثر زیمان

اثر فارادی لیزری

اثر پاکلز

پدیده پراش | شرکت پلاریتک

پدیده پراش

اثر کر | شرکت پلاریتک

اثر کر

اسکن z

تابش جسم سیاه

نسبت e/m الکترون | شرکت پلاریتک

نسبت e/m الکترون

سرعت نور | شرکت پلاریتک

سرعت نور

فعالیت نوری | شرکت پلاریتک

فعالیت نوری

اثر فوتوالکتریک

قانون بیو-ساوار | شرکت پلاریتک

قانون بیو-ساوار

دومنشور فرنل| شرکت پلاریتک

دومنشور فرنل

سرعت صوت | شرکت پلاریتک

سرعت صوت

لیزر حالت جامد با پمپ دیودی | شرکت پلاریتک

لیزر حالت جامد با پمپ دیودی

تداخل سنج مایکلسون اتوماتیک | شرکت پلاریتک

تداخل سنج مایکلسون اتوماتیک

شیلرین | شرکت پلاریتک

شیلرین

فناوری سینما سه بعدی | شرکت پلاریتک

فناوری سینما سه بعدی

رمزنگاری کوانتومی | شرکت پلاریتک

رمزنگاری کوانتومی

 

اسپکترومتر گونیومتری

کیت 26 آزمایش اپتیک | شرکت پلاریتک

کیت 26 آزمایش اپتیک

کیت 14 آزمایش اپتیک | شرکت پلاریتک

کیت 14 آزمایش اپتیک