میز اپتیکی

بردبورد اپتیکی

بردبورد اپتیکی با حفره

بردبورد اپتیکی آبگرد

میزهای اپتیکی خاص

ایزولاسیون ارتعاش