کارت آشکارسازی لیزر

کارت آشکارسازی لیزر UV-VIS: طول موج های 250 تا 540 نانومتر

  • عدم نیاز به شارژ
  • دارای دو رتیکول حکاکی شده جهت استفاده در همراستاسازی پرتو

کارت آشکارسازی VRC1 برای مشاهده پرتوهایی در بازه طول موجی 250 الی 540 نانومتر مورد استفاده قرار می گیرد. این کارت از پلاستیک مقاوم ساخته شده است و بر روی آن ماده ای حساس به نور ایجاد شده است که جهت مشاهده پرتوهای با طول موج فرابنفش و یافتن محل کانونی شدن آن ها به کار می رود. از آنجایی که ناحیه فعال نیازی به شارژ شدن ندارد، گسیل نور حتی در کاربردهایی با نور پیوسته در یک اتاق تاریک پایدار خواهد بود.

کارت آشکارسازی لیزر

 

کد فنی سازنده ناحیه طول موجی (نانومتر) قیمت (تومان) زمان تحویل
VRC1 Thorlabs, USA 250-540 تماس بگیرید 6 هفته

کارت آشکارسازی لیزر 250-540 نانومتر

کارت آشکارسازی لیزر UV-VIS: طول موج های 400-640 و 800-1700 نانومتر

  • نیازمند به شارژ با نور مرئی
  • دارای دو رتیکول حکاکی شده جهت استفاده در همراستاسازی پرتو

کارت آشکارسازی VRC2 برای مشاهده پرتوهایی در بازه طول موجی 400 الی 640 نانومتر و 800 الی 1700 نانومتر مورد استفاده قرار می گیرد. این کارت از پلاستیک مقاوم ساخته شده است و بر روی آن ماده ای حساس به نور ایجاد شده است که جهت مشاهده پرتوهای با طول موج مرئی یا IR نزدیک و یافتن محل کانونی شدن آن ها به کار می رود. از آنجایی که ناحیه فعال به شارژ شدن نیاز دارد، باید این کارت قبل از استفاده مورد تابش نور مرئی قرار گیرد. همچنین گسیل نور از ماده حساس به نور در این کارت پایدار نیست، بنابراین برای دیدن لکه ی لیزر باید مکان کارت را به صورت پیوسته تغییر داد.

کارت آشکارسازی لیزر UV-VIS: طول موج های 400-640 و 800-1700 نانومتر

کد فنی سازنده ناحیه طول موجی (نانومتر) قیمت (تومان) زمان تحویل
VRC2 Thorlabs, USA 400-640 و 800-1700 تماس بگیرید 6 هفته

کارت آشکارسازی لیزر 400-640 و 80-1700 نانومتر

کارت آشکارسازی لیزر با طول موج 700 الی 1400 نانومتر

  • نیازمند به شارژ با نور مرئی

کارت آشکارسازی VRC5 برای مشاهده پرتوهایی در بازه طول موجی 700 الی 1400 نانومتر مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجایی که ناحیه فعال به شارژ شدن نیاز دارد، باید این کارت قبل از استفاده مورد تابش نور مرئی قرار گیرد. ناحیه حساس به نور در این کارت بین دو لایه پلاستیک مقاوم کپسوله شده است.

کارت آشکارسازی لیزر با طول موج 700 الی 1400 نانومتر

کد فنی سازنده ناحیه طول موجی (نانومتر) قیمت (تومان) زمان تحویل
VRC5 Thorlabs, USA 700-1400 تماس بگیرید 6 هفته

کارت آشکارسازی لیزر 700-1400 نانومتر

کارت آشکارسازی لیزر با طول موج های 790-840، 870-1070 و 1500-1590 نانومتر

  • عدم نیاز به شارژ
  • دارای دو رتیکول حکاکی شده جهت استفاده در همراستاسازی پرتو

کارت آشکارسازی VRC4 برای مشاهده پرتوهایی در بازه طول موجی 790 الی 840، 870 الی 1070 و 1500 الی 1590 نانومتر مورد استفاده قرار می گیرد. این کارت از پلاستیک مقاوم ساخته شده است و بر روی آن ماده ای حساس به نور ایجاد شده است که جهت مشاهده پرتوهای با طول موج NIR و یافتن محل کانونی شدن آن ها به کار می رود. از آنجایی که ناحیه فعال نیازی به شارژ شدن ندارد، گسیل نور حتی در کاربردهایی با نور پیوسته در یک اتاق تاریک پایدار خواهد بود.

کارت آشکارسازی لیزر با طول موج های 790-840، 870-1070 و 1500-1590 نانومتر

کد فنی سازنده ناحیه طول موجی (نانومتر) قیمت (تومان) زمان تحویل
VRC4 Thorlabs, USA 790-840، 870-1070 و 1500-1590 تماس بگیرید 6 هفته

کارت آشکارسازی لیزر 790-840، 870-1070 و 1500-1590 نانومتر

کارت آشکار سازی لیزر 1500 الی 13200 نانومتر

  • دارای لایه حساس به نور کریستال مایع 
  • دارای دو رتیکول حکاکی شده جهت استفاده در همراستاسازی پرتو

کارت آشکارسازی VRC6 جهت عملکرد در محدوده طول موجی 1.5 الی 13.2 میکرومتر تست شده است. لایه حساس به نور در این کارت از کریستال مایع است که بر روی فلز سیاه کارت پرینت شده است. نور ناحیه ی MIR دمای ناحیه حساس به نور آشکارساز را تغییر می دهد و به دلیل تغییر جهت گیری مولکولی کریستال مایع ترموکرومیک مورد استفاده در این کارت، تغییری در رنگ آن ایجاد می شود. با ضربه زدن به کارت، رنگ ناحیه حساس به وضعیت قبل از نوردهی باز می گردد. 

کد فنی سازنده ناحیه طول موجی (نانومتر) قیمت (تومان) زمان تحویل
VRC6 Thorlabs, USA 1500-13200 تماس بگیرید 6 هفته

 

 

 

کارت آشکارسازی لیزر 1500 الی 13200 نانومتر