شکست سنج آبه

شکست سنج آبه (رفرکتومتر آبه)

این شکست سنج می تواند ضریب شکست و پراکندگی متوسط شیشه و جامدات و مایعات شفاف و نیمه شفاف را اندازه گیری کند. دمای منشورهای اولیه و ثانویه در این دستگاه توسط اتصال به یک سیستم چرخش آب به دقت تنظیم و ثابت می شود. 

کد فنی محدوده اندازه گیری ضریب شکست دقت قیمت زمان تحویل
52-975 1.3-1.7 0.0003 تماس بگیرید 8 هفته

شکست سنج آبه