کیت کامل قفس اپتیکی

  • مجموعه ای کامل از المان های اپتومکانیکی مورد نیاز جهت به کار بردن سیستم قفس اپتیکی

کیت OCK مجموعه ای کامل از المان های اپتومکانیکی مورد نیاز جهت بکار بردن سیستم های قفس اپتیکی را شامل می شود. از سیستم های قفس اپتیکی جهت ایجاد همراستایی سریع، دقیق و آسان المان های اپتیکی استفاده می گردد. همچنین این سیستم ها می توانند قابلیت نمونه سازی اولیه سامانه های اپتیکی را برای کاربر فراهم سازند. کابینت های نگهدارنده قطعات اپتومکانیکی دارای برچسب هایی شامل نام و تصویر قطعات هستند که دسته بندی و یافتن قطعات را ساده می کنند.

کد فنی شرح قیمت (تومان)
OCK کیت کامل قفس اپتیکی تماس بگیرید
اجزای کیت کامل قفس اپتیکی تعداد
CAR1 میله استیل با طول 1 اینچ و قطر 6 میلی متر 8
CAR2 میله استیل با طول 2 اینچ و قطر 6 میلی متر 8
CAR3 میله استیل با طول 3 اینچ و قطر 6 میلی متر 12
CAR4 میله استیل با طول 4 اینچ و قطر 6 میلی متر 12
CAR6 میله استیل با طول 6 اینچ و قطر 6 میلی متر 12
CAR8 میله استیل با طول 8 اینچ و قطر 6 میلی متر 12
CAR12 میله استیل با طول 12 اینچ و قطر 6 میلی متر 4
FOMC1 نگهدارنده ثابت 1 اینچ مخصوص قفس اپتیکی قابل اتصال به میله استیل-قفس 30 میلی متر 4
CRKOM1 نگهدارنده راست گوشه قابل تنظیم آینه های ضخیم 1 اینچ مخصوص قفس اپتیکی قابل اتصال به میله استیل-قفس 30 میلی متر 2
CKOM1 نگهدارنده قابل تنظیم یک اینچ عدسی های ضخیم مخصوص قفس اپتیکی قابل اتصال به میله استیل- قفس 30 میلی متر 4
CC1 نگهدارنده مکعبی مخصوص قفس اپتیکی 30 میلی متر 3
RP1 صفحه قابل چرخش متصل شونده به نگهدارنده مکعبی قفس اپتیکی 30 میلی متر 3
CC6OM1

نگهدارنده اپتیکی با ضخامت 3/6 میلی متر قابل اتصال به نگهدارنده مکعبی قفس اپتیکی 30 میلی متر 3
ALMC2 نگهدارنده اپتیکی 2 اینچ با قطر متغیر مخصوص قفس اپتیکی قابل اتصال به میله استیل- قفس 60میلی متر 4
SCOMC1 نگهدارنده اپتیکی خودمرکز بزرگ مناسب برای قفس اپتیکی 60 میلی متر قابل اتصال به میله استیل 2
FOMC2 نگهدارنده ثابت 2 اینچ مخصوص قفس اپتیکی قابل اتصال به میله استیل-قفس 60 میلی متر 4
ALM نگهدارنده لیزر قابل تنظیم مخصوص قفس اپتیکی قابل اتصال به میله استیل – قفس 60 میلی متر 2
CRKOM2 نگهدارنده راست گوشه قابل تنظیم آینه های ضخیم 2 اینچ مخصوص قفس اپتیکی قابل اتصال به میله استیل-قفس 60 میلی متر 2
CKOM2 نگهدارنده قابل تنظیم 2 اینچ مخصوص قفس اپتیکی قابل اتصال به میله استیل- قفس 60 میلی متر 4
ZATMC1 نگهدارنده/جابجاگر اپتیکی محورz مخصوص قفس اپتیکی 30 میلی متر 1
CC2 نگهدارنده مکعبی مخصوص قفس اپتیکی 60 میلی متر 3
RP2 صفحه قابل چرخش متصل شونده به نگهدارنده مکعبی قفس اپتیکی 60 میلی متر 3
CC12OM2

نگهدارنده اپتیکی با حداکثر ضخامت 3/12 میلی متر قابل اتصال به نگهدارنده مکعبی قفس اپتیکی 60 میلی متر 3
CC3OM1 نگهدارنده اپتیکی با ضخامت 4/3 میلی متر قابل اتصال به نگهدارنده مکعبی قفس اپتیکی 30 میلی متر 3
CRM1 نگهدارنده قابل چرخش اپتیک 1 اینچ مناسب برای قفس 30 میلی متر 2
CHPRM1 نگهدارنده چرخان فوق دقیق 1 اینچی (با میکرومتر 6 میلی متری MITUTOYO ژاپنی) قابل اتصال به قفس اپتیکی 30 میلی متری 2
CRM2 نگهدارنده قابل چرخش اپتیک 2 اینچ مناسب برای قفس 60میلی متر 2
SCMB30 براکت نگهدارنده میله قفس اپتیکی 30 میلی متری 6
SCMB60 براکت نگهدارنده میله قفس اپتیکی 60 میلی متری 6
CPA6030 آداپتور قفس اپتیکی 60 به 30 میلی متر 5
CVD دیافراگم قابل اتصال بهقفس اپتیکی 30 میلی متری 2
CAP صفحه افقی قابل اتصال به قفس اپتیکی 30 و 60 میلی متری 2
CVS شکاف متغیر قابل اتصال به قفس اپتیکی 30 میلی متری 1
LABCAB کابینت آزمایشگاهی