کیت میله های آلومینیومی کم بازتاب غیر مغناطیسی

  • تنوع در اندازه ی میله های آلومینیومی

کیت AOPK شامل 55 میله آلومینیومی کم بازتاب غیر مغناطیسی است. تنوع در اندازه میله های پر کاربرد در این کیت باعث پوشش عمده نیاز آزمایشگاه های تحقیقاتی به این نوع از میله ها می گردد.

کد فنی شرح قیمت (تومان)
AOPK کیت میله های آلومینیومی کم بازتاب غیر مغناطیسی تماس بگیرید
اجزای کیت میله های آلومینیومی کم بازتاب غیر مغناطیسی تعداد
AOP30 میله آلومینیومی کم بازتاب غیر مغناطیسی 30 میلی متری با قطر 12.7 میلی متر 10
AOP50 میله آلومینیومی کم بازتاب غیر مغناطیسی 50 میلی متری با قطر 12.7 میلی متر 15
AOP75 میله آلومینیومی کم بازتاب غیر مغناطیسی 75 میلی متری با قطر 12.7 میلی متر 20
AOP100 میله آلومینیومی کم بازتاب غیر مغناطیسی 100 میلی متری با قطر 12.7 میلی متر 20
AOP150 میله آلومینیومی کم بازتاب غیر مغناطیسی 150 میلی متری با قطر 12.7 میلی متر 10
LABCAB کابینت آزمایشگاهی