کیت میله های استیل با قطر 12.7 میلی متر

  • مجموعه ای از میله های استیل پر کاربرد
  • تنوع در ارتفاع میله ها

این کیت شامل 60 میله استیل با قطر 12.7 میلی متر در ارتفاع هایی از 20 تا 200 میلی متر است. در این کیت میله های پر کاربرد، دارای تعداد بالاتری هستند. این کیت به عنوان مکمل کیت PHK در نظر گرفته می شود و توسط این دو کیت می توان تمام نیاز یک آزمایشگاه به میله ها و نگهدارنده میله ها را برطرف کرد.

کد فنی شرح قیمت (تومان)
OPK کیت میله های استیل با قطر 12.7 میلی متر تماس بگیرید
اجزای کیت تعداد
SOP30 میله استیل با طول 30 میلی متر و قطر 7/12 میلی متر 10
SOP50 میله استیل با طول 50 میلی متر و قطر 7/12 میلی متر 15
SOP75 میله استیل با طول 75 میلی متر و قطر 7/12 میلی متر 20
SOP100 میله استیل با طول 100 میلی متر و قطر 7/12 میلی متر 20
SOP150 میله استیل با طول 150 میلی متر و قطر 7/12 میلی متر 10
SOP200 میله استیل با طول 200 میلی متر و قطر 7/12 میلی متر 5
LABCAB کابینت آزمایشگاهی