ریل اپتیکی

  • قابلیت قرار دادن واگن ها در وسط ریل بدون خارج کردن واگن های دیگر
  • قابلیت انتخاب طول ریل

ریل های اپتیکی جهت ایجاد هم خطی بین المان های اپتیکی، مخصوصا در مکان هایی که از میز اپتیکی استفاده نمی شود، کاربرد دارند. واگن ها در این ریل ها از قابلیت قرارگیری آسان بهره می برند. به این معنی که جهت قرار دادن یک المان اضافی بین دو المان اپتیکی دیگر، نیازی به خارج کردن این دو المان و ایجاد تغییر در چیدمان نیست. 

کد فنی شرح طول قیمت (تومان) زمان تحویل
OR50 ریل اپتیکی به همراه 4 عدد واگن 50 سانتی متر تماس بگیرید امروز
OR50E ریل اپتیکی مدرج به همراه 4 عدد واگن 50 سانتی متر تماس بگیرید 4 هفته
OR75 ریل اپتیکی به همراه 4 عدد واگن 75 سانتی متر تماس بگیرید 4 هفته
OR75E ریل اپتیکی مدرج به همراه 4 عدد واگن 75 سانتی متر تماس بگیرید 4 هفته
OR100 ریل اپتیکی به همراه 4 عدد واگن 100 سانتی متر تماس بگیرید امروز
OR100E ریل اپتیکی مدرج به همراه 4 عدد واگن 100 سانتی متر تماس بگیرید 4 هفته

ریل اپتیکی