نگهدارنده های اپتیکی

آداپتورهای نگهدارنده راست گوشه

میله و قطعات جانبی

ریل اپتیکی

سیستم های اپتومکانیکی

کیت میله های استیل با قطر 12.7 میلی متر

کیت میله های استیل پایه ستونی

کیت میله های آلومینیومی کم بازتاب غیر مغناطیسی

کیت گیره و نگهدارنده میله و پایه

کیت کامل قفس اپتیکی

کیت کامل نگهدارنده های اپتیکی

کیت کامل قطعات اپتومکانیکی