جابجاگرهای دستی

جابجاگرهای موتوردار

جک های آزمایشگاهی

عملگرهای پیزو

عملگرهای پیزو