Photonics Spectra

Photonics Spectra یک نشریه B2B ماهانه برای مهندسان، دانشمندان و مصرف کنندگان نهایی است. این نشریه اطلاعات تکنیکی و کاربردی را در زمینه فوتونیک، لیزر، اپتیک، تصویربرداری، فیبر نوری، الکترو اپتیک، سلول های خورشیدی، دیودهای نورگسیل و ... فراهم می کند. این نشریه از سال 1967 تا به امروز در حال انتشار است.

 
 

Euro Photonics

نشریه Euro Photonics منبع اطلاعات معتبری در مورد صنعت فوتونیک در اروپا است.

 
 
 

Industrial Photonics

 
 
 
 

BIOPHOTONICS