اندازه گیری دقت صفحات گردان

دقت موقعیت یابی

 

 

1

تعیین موقعیت به صورت متوالی از یک نقطه مرجع، در یک جهت و در تمام طول حرکت  انجام می گیرد. اختلاف بین مقدار هدف گذاری شده و مقدار اندازه گیری شده در هر یک از نقاط مکانیابی شده، محاسبه می شود و فاصله بین بیشینه و کمینه این مقادیر به عنوان دقت موقعیت یابی در نظر گرفته می شود.


تکرار پذیری موضعی

2

مکانیابی  چندین مرتبه در جهت هایی یکسان در هر نقطه از استیج انجام می گیرد و بیشینه مقدار انحراف نسبت به نقطه ایست محاسبه می گردد.  بیشینه ی این مقادیر عددی به عنوان تکرار پذیری موضعی در نظر گرفته می شود.


حرکت از دست رفته

3

مکانیابی چندین مرتبه و در جهت های رو به جلو و رو به عقب در هر نقطه ای بر روی استیج انجام می گیرد و مقدار میانگین انحراف در مقایسه با نقطه ایست محاسبه می گردد. بیشینه این مقادیر به عنوان حرکت از دست رفته در نظر گرفته می شود.


بکلش

4

یک بار ثابت در جهت رو به جلو و یا رو به عقب بر هر نقطه از استیج وارد می شود. انحراف کلی در جهت مربوطه در آن زمان به عنوان بکلش در نظر گرفته می شود.


تلو تلو خوردن

5

تلو تلو خوردن بیشینه جابجایی در جهت ارتفاع بین صفحه گردان و سطح صفحه پایه در زمانی که استیج چرخان یک بار چرخانده می شود است.


متحدالمرکز بودن

6

متحدالمرکز بودن اختلاف بین مرکز چرخش ایدا آل و مرکز چرخش واقعی در زمانی است که استیج چرخان یک بار چرخانده شود.


سختی لحظه ای

7

جابجایی زاویه ای استیج وقتی بار لحظه ای واحد اعمال می شود.


موازات

8

موازی بودن صفحه ثابت شده روی استیج با صفحه پایه.

فایل pdf این مقاله را از اینجا دانلود کنید.

منبع: Optosigma