طراحی و توسعه نرم افزار

امروزه کنترل فرآیندهای آزمایشگاهی از قبیل داده برداری، تحلیل داده ها و کنترل عوامل موثر بر آزمایشات به راحتی می تواند توسط کامپیوتر صورت گیرد. استفاده از کامپیوتر در این امور باعث افزایش سرعت جمع آوری داده ها، افزایش دقت آزمایش و تحلیل دقیق داده های آزمایشگاهی می گردد. نمونه ای از استفاده از این قابلیت کامپیوتر در چیدمان های آزمایشگاهی پلاریتک قابل مشاهده است. در این چیدمان ها، فرآیند جابجایی نمونه، داده برداری از آشکارسازها و تحلیل داده توسط کامپیوتر و به صورت کاملا اتوماتیک انجام می شود.

شرکت پلاریتک با توجه به دارا بودن دانش فنی مکانیزه کردن فرآیندهای آزمایشگاهی، آمادگی دارد جهت طراحی و توسعه نرم افزارهای تحلیل و داده برداری مورد نظر مشتریان گرامی، اقدام نماید.

نمونه ای از طراحی نرم افزار انجام گرفته در شرکت پلاریتک با هدف تحلیل پارامترهای بدست آمده از آزمایش Z-Scan (به سفارش دانشگاه فردوسی مشهد) در ادامه قابل مشاهده است.

نرم افزار تحلیل پارامترهای آزمایش Z-Scan (به سفارش دانشگاه فردوسی مشهد)
نرم افزار تحلیل پارامترهای آزمایش Z-Scan (به سفارش دانشگاه فردوسی مشهد)